ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតសរុបក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយឆ្នាំ២០១៨

  • 23,294 ការិ.ចំនួនការិយាល័យបានប្រើសរុប
  • 8,544,885 នាក់ចំនួនសរុបក្នុងបញ្ជីចុងក្រោយឆ្នាំ២០១៨
  • 4,556,641 នាក់ចំនួនស្រីសរុបក្នុងបញ្ជីចុងក្រោយឆ្នាំ២០១៨
  • 15,382 នាក់ចំនួនជនពិការសរុបក្នុងបញ្ជីចុងក្រោយឆ្នាំ២០១៨
  • 6,229 នាក់ចំនួនជនពិការស្រីសរុបក្នុងបញ្ជីចុងក្រោយឆ្នាំ២០១៨