ទាញយកបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយឆ្នាំ២០១៨តាមការិយាល័យ

សម្គាល់៖ រាល់ប្រអប់ដែលមានសញ្ញាផ្កាយ (*) តម្រូវឱ្យបំពេញ ឬ ជ្រើសរើសជាមុន