គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប)
National Election Committee (NEC)
បញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤ ឆ្នាំ២០១៨ ត្រូវបានបិទផ្សាយនៅទីស្នាក់ការ លគធខប នៅការិយាល័យបោះឆ្នោត និងនៅទីប្រជុំជនក្នុងរាជធានីខេត្តពាក់ព័ន្ធ ចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ដល់ ថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ។

ជ្រើសរើសប្រភេទនៃការស្វែងរក

សម្គាល់៖ រាល់ប្រអប់ដែលមានសញ្ញាផ្កាយ (*) តម្រូវឱ្យបំពេញ ឬ ជ្រើសរើសជាមុន

សម្គាល់៖ រាល់ប្រអប់ដែលមានសញ្ញាផ្កាយ (*) តម្រូវឱ្យបំពេញ ឬ ជ្រើសរើសជាមុន

សម្គាល់៖ រាល់ប្រអប់ដែលមានសញ្ញាផ្កាយ (*) តម្រូវឱ្យបំពេញ ឬ ជ្រើសរើសជាមុន

សម្គាល់៖ រាល់ប្រអប់ដែលមានសញ្ញាផ្កាយ (*) តម្រូវឱ្យបំពេញ ឬ ជ្រើសរើសជាមុន